preloader

필리핀 태풍 피해를 위한 구호 후원 모금

blog-thumb
  • Posted by :
  • Date :14 Nov, 2020
  • Category :

현재 필리핀에 태풍 피해가 심각합니다. 지난 11∼12일 마닐라가 있는 필리핀 북부 루손섬을 관통한 태풍 “밤꼬"로 대규모 홍수와 산사태 주택 붕괴 등이 발생하였습니다. 또한 현재 불어닥치는 태풍으로, 범람을 막고자 필리핀 도시 근방에 있는 댐을 부득이하게 개방하였습니다. 이로 인해 발생한 4.58 미터의 치높은 물살로 도시에 있는 많은 감전사와 익사가 발생하였습니다. 다행히 살아남은 사람들은 집 지붕으로 피신했지만 고립되어 식량과 식수가 부족한 상황입니다. 이들을 돕기 위해 필리핀유학생협외(PINOY ISKOLARS IN KOREA/ PIKO) 는 현재 기부 진행을 하고 있습니다.

계좌 안내

은행명: 신한은행

계좌번호: 100-034-153017

예금주명: ALCANTARA ALFREDO JR

이 글을 보시게 되면 주위 사람들에게도 퍼뜨려 작은 도움이라도 받을수 있도록 부탁드리겠습니다.

감사합니다. #필리핀태풍 #필리핀재난 #기부모금 #필리핀

-—-

PIKO is raising funds for the victims of Typhoons Rolly and Ulysses, which will be used to buy necessities for our affected Kababayans.

Kindly send your donations to our PIKO Shinhan bank account (c/o Alfredo Alcantara Jr., PIKO Treasurer), account number 100-034-153017. Received donations will be coursed through different organizations in the Philippines such as JCI Iloilo Ilang Ilang and Rotary Club of Ilagan, Isabela, among others.

Samahan natin mga ka-PIKO ang ating mga kababayang na-apektuhan ng kalamidad na makabangon muli.

comments powered by Disqus